ซิมเทพธอร์ 10 Mbps Unlimited และ ซิมเทพ MAXSPEED ความเร็วสูงสุดที 300 Mbps ขี้นอยู่กับพื้นที่